Santrumpos

acc – Akkusativ, galininkas

adj – Adjektiv, būdvardis

adv – Adverb, prieveiksmis

com – Common gender, bendrinė giminė

comp – Komparativ, aukštesnysis laipsnis

conj – Konjunktion, jungtukas

dat – Dativ, naudininkas

f – Femininum, moteriškoji giminė

gen – Genitiv, kilmininkas

Indecl - indeclinabile, nekaitomas

ins – Instrumental, įnagininkas

intj – Interjektion, jaustukas ar ištiktukas

loc – Lokativ, vietininkas

m – Maskulinum, vyriškoji giminė

n – Neutrum, niekatroji giminė

nom – Nominativ, vardininkas

noun – Substantiv, daiktavardis

num – Zahlwort, skaitvardis

num card – Grundzahlwort, kiekinis skaitvardis

num coll – Kollektivzahlwort, kuopinis skaitvardis

num ord – Ordnungszahlwort, kelintinis skaitvardis

part – Partizip, dalyvis

pers – Person, asmuo, asmeninis

pl – Plural, daugiskaita

prep – Präposition, prielinksnis

postp – Postposition, polinksnis

pres – Präsens, esamasis laikas

past – Präteritum, būtasis kartinis laikas

poss – Possessiv, savybinis

pron – Pronomen, įvardis

pron pers – Personalpronomen, asmeninis įvardis

pron refl – Reflexivpronomen, sangrąžinis įvardis

ptcl – Partikel, dalelytė

Refl - Reflexiv, sangrąžinis

sg – Singular, vienaskaita

sup – Superlativ, aukščiausiasis laipsnis

verb – Verb, veiksmažodis

verb intr – Intransitives Verb, intranzityvinis veiksmažodis

verb tr – Transitives Verb, tranzityvinis veiksmažodis1 – 1. Person / pirmas asmuo

2 – 2. Person / antras asmuo

3 – 3. Person / trečias asmuo