Informaciją apie paiešką galite rasti čia

Paieška yra dinaminė, tad spustelėjus kelias pirmąsias ieškomo žodžio raides, programa pasiūlo galimus taip prasidedančių žodžių variantus.

Paieškos sistema nejautri lietuviškoms raidėms ar kitiems diakritiniams ženklams, t. y., įvedus raides saul, iššokančiame sąraše bus nurodytas ir žodis „saulė“, ir „šaulys“. Vartotojas gali išsirinkti vieną žodį iš siūlomo sąrašo arba iki galo suvesti ieškomą žodį pats.

Įvedus į paieškos laukelį ieškomą lietuvių kalbos žodį, atsidaro atitinkamos lemos straipsnis. Straipsnio pirminiame lange pateikiama pagrindinė informacija apie lemos žodį, jo atitikmenys vokiečių kalba ir keletas (iki trijų) pavyzdžių. Jeigu žodis turi daugiau nei vieną reikšmę, pirminiame lange atsispindi visos reikšmės ir pateikiama iki trijų pavyzdžių kiekvienai iš jų. Norint platesnės leksinės informacijos apie lemos žodžio (ar daugiareikšmio žodžio reikšmės) vartoseną, jo jungimosi su kitais žodžiais galimybes bei junginių vertimą, reikia spustelėti komandą „daugiau pavyzdžių“. Tada atsidarys visas žodyno straipsnis su junginiais ir pavyzdžiais, kuriame bus galima ieškoti reikalingų duomenų.

Santrumpos

  santrumpa Paaiškinimas vokiečių kalba Paaiškinimas lietuvių kalba
1. acc Akkusativ galininkas
2. adj Adjektiv būdvardis
3. adv Adverb prieveiksmis
4. com Common gender bendrinė giminė
5. comp Komparativ aukštesnysis laipsnis
6. conj Konjunktion jungtukas
7. dat Dativ naudininkas
8. f Femininum moteriškoji giminė
9. gen Genitiv kilmininkas
10. Indecl indeclinabile nekaitomas
11. ins Instrumental įnagininkas
12. intj Interjektion jaustukas ar ištiktukas
13. loc Lokativ vietininkas
14. m Maskulinum vyriškoji giminė
15. n Neutrum niekatroji giminė
16. nom Nominativ vardininkas
17. noun Substantiv daiktavardis
18. num Zahlwort skaitvardis
19. num card Grundzahlwort kiekinis skaitvardis
20. num coll Kollektivzahlwort kuopinis skaitvardis
21. num ord Ordnungszahlwort kelintinis skaitvardis
22. part Partizip dalyvis
23. pers Person asmuo, asmeninis
24. pl Plural daugiskaita
25. prep Präposition prielinksnis
26. postp Postposition polinksnis
27. pres Präsens esamasis laikas
28. past Präteritum būtasis kartinis laikas
29. poss Possessiv savybinis
30. pron Pronomen įvardis
31. pron pers Personalpronomen asmeninis įvardis
32. pron refl Reflexivpronomen sangrąžinis įvardis
33. ptcl Partikel dalelytė
34. Refl Reflexiv sangrąžinis
35. sg Singular vienaskaita
36. sup Superlativ aukščiausiasis laipsnis
37. verb Verb veiksmažodis
38. verb intr Intransitives Verb intranzityvinis veiksmažodis
39. verb tr Transitives Verb tranzityvinis veiksmažodis
Lietuvių-vokiečių kalbų žodyno rodyklė
Vokiečių-lietuvių kalbų žodyno rodyklė
Į viršų